Koenig & BauerRaport za 3 kwartał 2020 roku

• Dalsza poprawa wyniku operacyjnego w wymagającym otoczeniu

• Wolumen zamówień na poziomie 9 mln to znacznie więcej, niż trend w branży maszyn drukarskich

• Obrót przed „zdarzeniami nadzwyczajnymi“ także znacznie lepszy od trendu w branży dzięki wdrożeniu nowych wytycznych dot. obrotów

• Znaczna poprawa przepływów pieniężnych w 3. kwartale i istotna w porównaniu do ubiegłego roku

• Wdrożenie programu Performance 2024

Pandemia Covid 19, która w ostatnich tygodniach ponownie zaostrzyła swój przebieg w większości krajów, podobnie jak w wielu innych sektorach odcisnęła wyraźne piętno także na wynikach biznesowych Grupy Koenig & Bauer. W trzecim kwartale poziom zamówień spadł o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu 232,6 mln EUR, z kolei sprzedaż spadła o 32,2% do 198,1 mln EUR. Oprócz skutków pandemii do tego spadku obrotów w znacznym stopniu przyczyniły się nowe wewnętrzne wytyczne Koenig & Bauer AG dotyczące bilansu obrotów w segmencie Sheetfed, z jednorazowym przesunięciem przychodów w wysokości 52,5 mln € na 2021 rok. Łączny wolumen zamówień w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. wyniósł 712,8 mln EUR, o 15,4 % mniej niż w roku poprzednim (843,0 mln EUR), ale był znacznie lepszy niż wskazywały ogólne dane branżowe dotyczące maszyn drukarskich opublikowane przez VDMA, które to w analogicznym okresie zapowiadały spadek o 26,8%. Skumulowane obroty za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r. wynosiły 602,6 mln EUR (2019 r.: 798,2 mln EUR).

W celu umocnienia pozycji spółki jako wiodącego dostawcy w branży opakowaniowej, przemysłowej, druku papierów wartościowych oraz obróbki po druku a także w celu zwiększenia rentowności operacyjnej Koncernu, Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły pod koniec września decyzję o realizacji opracowywanego i rozwijanego w ciągu ostatnich miesięcy programu Performance 2024. Jednorazowe koszty niezbędne w związku z wdrożeniem kompleksowego pakietu środków zostały ujęte w 3. kwartale w formie rezerwy w wysokości 57,6 mln EUR.  Dodatkowo nowa wytyczna dotycząca bilansowania obrotów, o której mowa powyżej, obciążyła wynik przed opodatkowaniem kwotą 6,3 mln EUR. Pozytywny wpływ miał jednorazowy dochód w wysokości 4,8 mln EUR pochodzący ze sprzedaży nieruchomości we Frankenthalu. Per Saldo EBIT za 3. kwartał wyniósł -61,3 mln EUR. Jednakże EBIT jeszcze przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych znacznie się poprawił z -34,9 mln EUR w 1. kwartale i -10,2 mln EUR w 2. kwartale do -2,2 mln EUR w 3. kwartale. Pomimo mniejszych efektów skróconego czasu pracy w porównaniu z 2. kwartałem, próg rentowności skorygowanego zysku przed opodatkowaniem w 3. kwartale został prawie osiągnięty. Kumulacyjnie zysk przed opodatkowaniem za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniósł -102,2 mln EUR (2019 r.: 5,2 mln EUR), wynik koncernu -109,0 mln EUR (2019 r.: 1,0 mln EUR) a wynik na akcję -6,62 EUR (2019 r.: 0,05 EUR).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wolne przepływy pieniężne były w 3. kwartale wyraźnie dodatnie i wyniosły odpowiednio 20,8 mln EUR i 26,9 mln EUR co oznacza znaczną poprawę w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku (-27,7 mln EUR i -39,0 mln EUR). Pomimo istotnego wzrostu zapasów na stan ten miał wpływ niższy poziom należności i innych aktywów oraz wyższy poziom zaliczek otrzymanych od klientów.

Rozwój działalności poszczególnych segmentów

W segmencie Sheetfed odnotowano w 3. kwartale potężny wzrost złożonych zamówień, sięgający 128,6 Mio. € (3. kwartał 2019: 132,0 Mio. €). Pomimo znaczącego wzrostu w segmencie wielkoformatowych maszyn offsetowych oraz składarko-sklejarek, poziom zamówień otrzymanych w pierwszych trzech kwartałach był o 9,9% niższy niż w roku poprzednim i wynosił 462,6 mln EUR, głównie z powodu mniejszej ilości zamówień w obszarze urządzeń średnio- i półformatowych. Przesunięcie przychodów w wysokości 52,5 mln EUR na 2021 r. podjęte w związku z nową wytyczną dotyczącą realizacji obrotów przyczyniło się znacząco do spadku obrotów w 3. kwartale z 151,1 mln EUR do 81,6 mln EUR. Skumulowane obroty za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosły 287,1 mln EUR, co oznacza spadek o 30,0 % w stosunku do roku poprzedniego (410,0 mln EUR). Przy wskaźniku Book-to-Bill na poziomie 1,45 portfel zamówień wzrósł z 242,5 mln EUR do 312,9 mln EUR. Ze względu na efekt obrotu oraz rezerwę utworzoną pod kątem wdrożenia programu "Performance 2024", EBIT w 3. kwartale wyniósł -31,7 mln EUR (2019 r.: -1,5 mln EUR), był także znacznie niższy w pierwszych trzech kwartałach i wyniósł -49,1 mln EUR w porównaniu z -2,8 mln EUR w roku poprzednim.

Dzięki sukcesom sprzedażowym systemów RotaJET i maszyn HP, segment Digital & Web odnotował w 3. kwartale zadowalający poziom zamówień w wysokości 34,1 mln EUR (3. kwartał 2019: 18,1 mln EUR). W pierwszych trzech kwartałach zamówienia wyniosły 90,8 mln EUR w porównaniu do 108,0 mln EUR w roku poprzednim, co było spowodowane niższym poziomem zamówień w obszarze rolowych maszyn offsetowych oraz druku opakowań elastycznych. Na skutek pandemii obroty wyniosły 36,0 mln EUR w trzecim kwartale i 87,6 mln EUR w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy, co oznacza spadek odpowiednio o 40,9 mln EUR i 105,4 mln EUR w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Poziom nowych zamówień zredukowany został z 88,4 Mio. € na 69,3 Mio. €. Dochód przed opodatkowaniem, który został obciążony przede wszystkim rezerwą na wdrożenie programu "Performance 2024", wyniósł -9,2 mln EUR w 3. kwartale i -21,3 mln EUR w pierwszych trzech kwartałach (rok poprzedni odpowiednio -4,3 mln EUR i -15,1 mln EUR).

W segmencie Special poziom zamówień w 3. kwartale w wysokości 82,8 mln EUR oraz po dziewięciu miesiącach w wysokości 233,5 mln EUR były niższe od ubiegłorocznych wartości, wynoszących odpowiednio 131,4 mln EUR i 306,7 mln EUR. Do spadku wolumenu zamówień przyczyniło się obniżenie ich ilości w obszarach papierów wartościowych, systemów znakowania oraz druku na korpusach szklanych. Rozwinął się za to segment druku na blasze. W 3. kwartale osiągnięty został obrót na poziomie 87,3 Mio. € (2019: 107,8 Mio. €). Przychody osiągnięte w pierwszych dziewięciu miesiącach roku spadły do 247,4 mln EUR (w 2019 r.: 312,7 mln EUR). Wartość zamówień na koniec września wyniosła 273,7 mln EUR, w porównaniu z 339,5 mln EUR w roku poprzednim. EBIT wyniósł -25,6 mln EUR w 3. kwartale i -35,9 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach (rok poprzedni: odpowiednio 6,6 mln EUR i 12,9 mln EUR), głównie ze względu na rezerwę na wdrożenie programu "Performance 2024".

Prognozy

Prezes Zarządu, Claus Bolza-Schünemann: „Poza zwiększeniem wydajności i przygotowaniem Koncernu do oczekiwanego w ciągu najbliższych kilku lat umiarkowanego wzrostu do poziomu obrotów około 1,3 mld EUR po zakończeniu czteroletniego programu, celem Performance 2024 jest wzmocnienie naszej konkurencyjności w perspektywie długoterminowej. Dzięki kontynuacji i przyspieszeniu wszystkich procesów innowacyjnych, a także rozwojowi procesów i produktów, do 2024 r. mają zostać osiągnięte roczne oszczędności kosztów na poziomie ponad 100 mln EUR. Po wdrożeniu zatwierdzonych dostosowań kosztowych i strukturalnych średniookresowym celem pozostaje zwrot ze sprzedaży (w oparciu o EBIT) na poziomie co najmniej 7 %. W 4. kwartale 2020 r. przewidujemy negatywny wpływ na przebieg działalności gospodarczej ze względu na pogarszającą się międzynarodową sytuację związaną z pandemią Covid 19. W roku obrotowym 2020 spodziewamy się obrotów finansowych Koncernu na poziomie od 900 do 950 milionów EUR oraz ujemnego EBIT-u przed „zdarzeniami nadzwyczajnymi” w średnim zakresie dziesiątków milionów".

Downloads

Paweł Krasowski

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia