Koenig & Bauer na ścieżce rentownego wzrostu dzięki udanemu trzeciemu kwartałowi i silnemu popytowi

• Obroty w trzecim kwartale wzrosły zarówno w ujęciu rok do roku jak i w ciągu roku - wzrost napędzany przez działy Sheetfed oraz Digital & Webfed

• Znaczna poprawa zysków w trakcie roku z EBIT w wysokości około 11 milionów euro w trzecim kwartale pomimo wpływu negatywnych czynników zewnętrznych

• Silny popyt ze strony klientów w trzecim kwartale prowadzi do łącznego wzrostu wolumenu zamówień o około 5% powyżej wysokiego poziomu z poprzedniego roku

• Firma Koenig & Bauer otwiera się na nowe obszary działalności dzięki cyfrowym i zrównoważonym rozwiązaniom

• Roczna prognoza na rok 2022 potwierdzona i skonkretyzowana, cele średnioterminowe potwierdzone

Mimo niespokojnej sytuacji gospodarczej koncern Koenig & Bauer dzięki dobremu udanemu kwartałowi znajduje się na ścieżce wzrostu. Podobnie jak wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, Koenig & Bauer wciąż znajduje się w sytuacji, w której z jednej strony ma do czynienia z wysokim portfelem zamówień, a z drugiej z wpływem wielu negatywnych czynników zewnętrznych, głównie po stronie zaopatrzenia. "Nasza elastyczność i kreatywność - również wspólnie z naszymi dostawcami - przynosi efekty, ponieważ w ostatnich miesiącach nauczyliśmy się lepiej radzić sobie z nadzwyczajną sytuacją" - komentuje pozytywny wynik przychodów i zysków Rzecznik Zarządu Koenig & Bauer dr Andreas Pleßke, dodając: "Po dużym wzroście liczby zamówień w pierwszej połowie 2022 r. popyt ze strony klientów pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie i cieszymy się, że dzięki naszej najnowszej ofercie cyfrowych i zrównoważonych rozwiązań możemy wkroczyć w nowe obszary biznesowe i tym samym zaoferować naszym klientom wartość dodaną".

Wzrosty w działach Sheetfed oraz Digital & Webfed prowadzą do zwiększenia obrotów
Od lipca do września 2022 r. obroty koncernu wzrosły o 6,7% do 313,9 mln euro w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. W ujęciu bieżącego roku wzrost był jeszcze silniejszy - o 31,7% w stosunku do I kwartału i o 23,9% w stosunku do II kwartału. Działy Sheetfed oraz Digital & Webfed z ich produktami i rozwiązaniami były głównymi, które przyczyniły się do takiego rozwoju sytuacji. Skumulowane obroty koncernu w wysokości 805,7 mln euro były o 2,3% wyższe niż w roku ubiegłym. Udział obrotów generowanych w obszarze serwisu wzrósł do 32,2% (rok poprzedni: 29,9%).

"Un:boxing" pozwala firmie Koenig & Bauer na prezentację fenomenu naszych czasów, który pokazuje wzajemne przenikanie się świata cyfrowego i analogowego: produkt zamówiony online jest rozpakowywany podczas pracy kamery - film jest przesyłany do internetu, oglądany, udostępniany i otrzymuje polubienia.

Znaczna poprawa wyników w ciągu roku pomimo wpływu negatywnych czynników zewnętrznych
Pod względem wyników firma Koenig & Bauer odnotowała w trzecim kwartale EBIT na poziomie 10,8 mln euro (poprzedni rok: 10,3 mln euro). Znaczna poprawa wyniku jest szczególnie widoczna w porównaniu do I kwartału. Tutaj EBIT wyniósł 8,5 mln euro, a w II kwartale 5,3 mln euro. Skumulowany EBIT wynosi -3,0 mln EUR (poprzedni rok: 16,7 mln EUR). Na wynik z poprzedniego roku pozytywnie wpłynęło 21,3 mln euro uzyskane dzięki skuteczniejszej realizacji działań personalnych w ramach P24x. Tym samym uzyskano poprawę wyniku operacyjnego o 1,6 mln euro.
Poprawa operacyjna w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2021 r. wynika głównie z wdrożonego programu efektywnościowego P24x (ok. 24 mln EUR), możliwa była pomimo mniejszego wykorzystania skróconego czasu pracy w poprzednim roku (ok. 8 mln EUR), pozytywnego efektu volumen & mix (ok. 5 mln EUR) oraz innych negatywnych czynników (ok. 13 mln EUR). Wzrost kosztów materiałów i energii (około 24 mln euro) nie mógł być w pełni skompensowany przez zapowiedziane podwyżki cen (około 18 mln euro). Wynika to głównie z przesunięcia w czasie pomiędzy podwyżkami cen a pikami cenowymi w trzecim kwartale, na przykład w przypadku kosztów energii i komponentów elektronicznych. Pozytywnie należy ocenić fakt, że udział pozostałych czynników nie uległ dalszemu zwiększeniu w porównaniu do I półrocza 2022 roku. Oprócz wyceny należności i efektów walutowych czynniki te obejmują również niezbędne prace dodatkowe lub przeróbki na instalacjach i w maszynach z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw i obciążają produktywność zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i na miejscu u klientów. Po opodatkowaniu dochodów i zysków wynik skonsolidowany na dzień 30 września 2022 roku wyniósł -11,0 mln EUR (rok poprzedni: 5,5 mln EUR). Odpowiada to proporcjonalnemu zyskowi na akcję w wysokości -0,70 EUR (w roku poprzednim: 0,31 EUR). Przy skonsolidowanym wskaźniku kapitału własnego wynoszącym 28,5 % (na koniec 2021 r.: 28,7 %) przedsiębiorstwo ma dobrą pozycję finansową dzięki bazie kapitałowej i ponad 250 mln EUR swobodnie dostępnych środków płynnych.


Silny popyt ze strony klientów w trzecim kwartale prowadzi do łącznego wzrostu wolumenu zamówień o około 5 % powyżej wysokiego poziomu z poprzedniego roku
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wolumen zamówień  koncernu Koenig & Bauer leżał na poziomie 1 025,9 mln euro, co oznacza wzrost o 4,8% w stosunku do i tak dobrego wyniku sprzed roku, który wyniósł 978,6 mln euro. Utrzymujący się silny popyt ze strony klientów w trzecim kwartale przyniósł 333,0 mln euro.

Portfel zamówień wzrósł zatem o 24,8% rok do roku, do 1 027,0 mln euro na dzień 30 września 2022 r. i jest solidną podstawą czwartego kwartału 2022 r. oraz kolejnych okresów.

Koenig & Bauer otwiera się na nowe obszary działalności dzięki cyfrowym i zrównoważonym rozwiązaniom
Nowy w całym koncernie dział cyfrowy, na czele którego stoi Sandra Wagner, wiceprezes ds. digitalizacji w firmie Koenig & Bauer, koordynuje i wspiera rozwój, implementację i wprowadzanie na rynek cyfrowych produktów i usług - od pierwszego pomysłu do dojrzałości rynkowej. "Skupiamy się na naszych klientach i wspieramy ich wszędzie tam, gdzie mogą stać się jeszcze bardziej rentowni dzięki rozwiązaniom cyfrowym" - mówi Wagner. Na początku października dział cyfrowy uruchomił rozwiązanie branżowe do całościowego zarządzania energią; produkt cyfrowy, który łączy dwa komponenty strategii grupy "Exceeding Print": "zrównoważony rozwój” i "cyfryzację" Wraz ze swoimi klientami na całym świecie firma Koenig & Bauer ma nie tylko duży wpływ na świat druku i opakowań, ale także ponosi odpowiedzialność za zrównoważone projektowanie procesów produkcyjnych. Trzy produktowe komponenty zarządzania energią - automatyczna rejestracja danych pomiarowych, wizualizacja wyników i wynikających z nich działań, w połączeniu z profesjonalnym doradztwem energetycznym, umożliwiają bardziej efektywną produkcję. Dzięki VisuEnergy X już w pierwszym roku korzystania można uzyskać trwałe oszczędności energii na poziomie średnio 7 do 10 procent. Jako rozwiązanie SaaS (software-as-a-service) firma Koenig & Bauer sprzedaje system zarządzania energią na zasadzie subskrypcji. Wdrażanie rozpoczyna się natychmiast i obejmuje w pierwszym etapie europejskie kraje niemieckojęzyczne, ogólnoświatowa premiera produktu nastąpi na początku 2023 r. System kwalifikuje się w Niemczech do dofinansowania przez Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

Roczna prognoza na rok 2022 potwierdzona i skonkretyzowana
„W niespokojnym otoczeniu gospodarczym firma Koenig & Bauer pokazała w trzecim kwartale, że jest na ścieżce wzrostu i potrafi dobrze radzić sobie z wszelkimi wyzwaniami” - wyjaśnia dr Stephen Kimmich, Dyrektor Finansowy firmy. Jest to jeden z powodów, dla których krótszy horyzont planowania w stosunku do początku roku obrotowego pozwolił nam obecnie potwierdzić naszą prognozę na rok 2022 i określić ją w następujący sposób:

Firma Koenig & Bauer oczekuje obecnie osiągnięcia EBIT operacyjnego na poziomie 15-20 mln euro przy przychodach operacyjnych koncernu na poziomie 1.160-1.190 mln euro, co odpowiada operacyjnej marży EBIT na poziomie 1,3%-1,7%. Dotychczas grupa Koenig & Bauer zakładała niewielki wzrost rok do roku zarówno przychodów operacyjnych (2021: 1 115,8 mln euro), jak i marży operacyjnej EBIT (2021: 0,5%). Pozytywny wpływ na EBIT w poprzednim roku miała bardziej efektywna realizacja działań personalnych w ramach programu P24x i wynikająca z tego korekta rezerwy restrukturyzacyjnej (23 mln euro per saldo).

Grupa Koenig & Bauer nadal potwierdza średnioterminowe cele określone w 2020 roku, do czego przyczynia się również strategia "Exceeding Print". Wraz z publikacją prognozy na rok budżetowy 2023 - która stanowi kolejny ważny krok w kierunku osiągnięcia celów średnioterminowych - cele średnioterminowe określone w 2020 r. są również korygowane o skutki inflacji. Dr Stephen Kimmich, Dyrektor Finansowy firmy Koenig & Bauer, dodaje: "Mimo wszystkich zewnętrznych nieprzewidywalnych zdarzeń czujemy się dobrze pozycjonowani i oczekujemy, że w czwartym kwartale 2022 roku popyt ze strony klientów i wykorzystanie produkcji pozostaną na zadowalającym poziomie.

Dokonane prognozy opierają się na założeniu, że nie wystąpią dalsze komplikacje lub nasilone ograniczenia w stosunku do obecnego stanu działań wojennych na Ukrainie, dostaw energii, globalnych zakłóceń łańcuchów dostaw oraz zwalczania pandemii. Planowane na czwarty kwartał 2022 roku dostawy maszyn i urządzeń stanowią dla firmy Koenig & Bauer duże wyzwanie i będą musiały zostać ponownie ocenione, jeśli sytuacja w globalnym łańcuchu dostaw ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

ul.Taneczna 18 (budynek B)
02-829 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia